Ste tu
Home > Kultúra > História > Rodáci: Imrich Frivaldský

Rodáci: Imrich Frivaldský

Zdieľaj tento článok

Imrich Frivaldský, uhorský botanik, zoológ, entomológ, prírodovedec a lekár, sa narodil v Bačkove. Dnešný diel našej rubriky je venovaný jeho životu, počas ktorého sa vypracoval na svetoznámeho prírodovedca.


Detstvo a študentské časy

Známy aj ako MUDr. Imre Frivaldszky, Frivaldszky von Frivald Emerich. Narodil sa v Bocskó, dnešnom Bačkove6. februára 1799. Dve triedy gymnázia absolvoval v Novom Meste pod Šiatrom, kde sa už ako študent zúčastňoval na prírodovedeckých exkurziách. V spolupráci s ďalšími odborníkmi sa podieľal na vedeckom výskume flóry a fauny rodného kraja. Popisy prírodovedných exkurzií, bohaté zbierky botanických endemitov a neskôr dôsledný súpis živočíšstva kraja sa stali základnými dielami mladého a už vtedy veľmi talentovaného prírodovedca. V štúdiách na strednej škole pokračoval v Jágri v Maďarsku a tu sa od roku 1814, pod vplyvom iných, skúsenejších prírodovedcov venoval hlavne botanike na území Zemplínskych vrchov. V priebehu rokov 1814 – 1815 bol zapísaný vo filozofickom kurze na Kráľovskej akadémii v Košiciach. Otec chcel mať zo syna právnika, ale mladý Imre Frivaldský prejavoval záujem hlavne o prírodné vedy, a preto sa roku 1816 zapísal na lekársku fakultu Peštianskej univerzity. Viac ako štúdiu medicíny sa však venoval prírodným vedám, najskôr botanike a neskôr i zoológii.


Vysoká škola a výskumné práce

Ako poslucháč lekárskej fakulty robil vo svojom voľnom čase výlety do okolia Pešti a neskôr i Budína. Cez prázdniny, už v prvom ročníku, urobil okružnú cestu po území Slovenska. Počas prázdnin v roku 1819 robil výskumy na Maďarskom pohorí Matra a v nasledujúcom roku v Banáte. Bohaté zbery, ktoré počas týchto svojich ciest vykonal mu umožnili už ako mladému študentovi publikovať niekoľko štúdií a článkov v odborných časopisoch. Po ukončení vysokoškolského vzdelania sa stal v roku 1823 pomocným kustódom prírodopisných zbierok Maďarského národného múzea. Riadnym kustódom múzea sa stal však až roku 1850. V marci roku 1824 sa Imrich Frivaldský zriekol svojej lekárskej praxe a venoval sa výlučne prírodným vedám. Prvé roky pracoval v oblasti botaniky. Svoje početné entomologické zbery začal na území okolia Pešti a Budína, ale neskôr precestoval niekoľkokrát celé Uhorsko. Inicioval viaceré vedecké zberateľské entomologické expedície a zo všetkých expedícií priniesli účastníci veľké množstva rôznych druhov rastlín a živočíchov, obzvlášť hmyzu. V období keď sa už zo zdravotných príčin nemohol osobne zúčastňovať na náročných zahraničných cestách, zameral sa na výskum pozemných a sladkovodných mäkkýšov na našom území a na štúdium neznámych živočíchov v uhorských jaskyniach.

Imre_Frivaldszky

Jeho prínos svetu

Zo zdravotných dôvodov, (očná choroba) roku 1851 opustil prácu v múzeu a už ako súkromník spracovával výsledky zo svojich expedícií vo Svábhegyi alebo Jobbágyi. Imre Frivaldszky zanechal svetu cenné výskumy, obohatil prírodovedu o nové poznatky, v systematizácii flóry a fauny objavil nové veci. Svojou obrovskou húževnatosťou, systematickou prácou a vďaka obrovskému talentu sa prebojoval do kruhu svetoznámych prírodovedcov a sústavným štúdiom opísal mnohé poddruhy, druhy i čeľade flóry a fauny stredoeurópskej oblasti, z ktorých mnohé nesú jeho meno. MUDr. Imrich Frivaldský zomrel vo svojej kúrii v Jobbágyi, 19. októbra 1870.

Zdieľaj tento článok

Top