Ste tu
Home > Spravodajstvo > CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI OTVORILO V TREBIŠOVE KONZULTAČNÉ PRACOVISKO

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI OTVORILO V TREBIŠOVE KONZULTAČNÉ PRACOVISKO

Centrum právnej pomoci v spolupráci s mestom Trebišov vo štvrtok 31. januára otvorili v priestoroch Mestského úradu v Trebišove v poradí svoje už 22. konzultačné pracovisko, ktoré je pripravené poskytnúť obyvateľom mesta právnu pomoc v rôznych životných situáciách. Pracovníci Centra poskytujú svoje cenné rady v zasadačke na treťom poschodí.

Konzultačné pracovisko bude pre obyvateľov mesta najbližšie k dispozícii v týchto termínoch:
31.01.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
14.02.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
28.02.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
14.03.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
28.03.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
16.04.2019 (utorok) – 9.30 – 14.30 hod.
02.05.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
16.05.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
30.05.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
13.06.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.
27.06.2019 (štvrtok) – 9.30 – 14.30 hod.

Na konzultáciu, a to najmä pre Vaše vlastné pohodlie, je potrebné sa vopred objednať telefonicky na čísle 0650 105 100 alebo emailom info.ke@centrumpravnejpomoci.sk.

Centrum právnej pomoci (ďalej len „centrum“) je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. Pre konzultácie v oblasti osobných bankrotov nie je potrebné splňať podmienku materiálnej núdze. (viac sa o osobnom bankrote dočítate tu: https://www.tvojtrebisov.sk/martin-galgoczy-bankrot/ )

Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom.

V prípade záujmu o služby centra sa môžete obrátiť osobne, písomne, telefonicky alebo emailom na pracovníkov a pracovníčky kancelárií centra, ktorí Vám radi odpovedia na Vaše prípadné otázky.

Centrum právnej pomoci má 14 kancelárií v nasledovných mestách:
Banská Bystrica, Bratislava, Humenné, Košice, Liptovský Mikuláš, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Svidník, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žiar nad Hronom, Žilina.

V súčasnosti  Centrum rozšírilo konzultačné pracoviská na počet 22:
Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Čadca, Detva, Fiľakovo, Galanta, Giraltovce, Ilava, Jelšava, Levoča, Levice, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nové Zámky, Považská Bystrica, Prievidza, Senec, Spišská Nová Ves, Trebišov, Veľký Krtíš.

1. Kto má nárok na právnu pomoc?

Na právnu pomoc ma nárok ten, kto sa nachádza v stave materiálnej núdze, ak je v právnom spore vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje minimálnu mzdu (pre rok 2019 je minimálna mzda 520,00 Eur) okrem sporov, v ktorých hodnotu sporu nie je možné vyčísliť v peniazoch.
Materiálnou núdzou možno chápať stav, keď je fyzická osoba poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1,6 násobok životného minima a zároveň si táto fyzická osoba nemôže zabezpečiť využívanie právnych služieb svojím majetkom, teda jeho predajom, príp. prenájmom.

2. Ako má postupovať záujemca o bezplatnú právnu pomoc? Na koho sa môže obrátiť?

Záujemca o poskytnutie právnej pomoci sa môže dostaviť do kancelárie alebo konzultačného pracoviska Centra právnej pomoci kde dostane tlačivo – formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci (tlačivo je k dispozícii na stránke centra TU, žiadosť nie je spoplatnená), ktoré je potrebné vyplniť, priložiť k nemu potrebné doklady a odovzdať alebo zaslať do príslušnej kancelárie podľa trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu.
V prípade záujmu môže žiadateľ využiť inštitút predbežnej konzultácie. Predbežná konzultácia je dobrovoľná konzultácia s právnikom centra, je možné ju využiť bez podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, prípadne pred jej podaním, ak klient potrebuje vysvetliť podmienky na poskytnutie právnej pomoci alebo základnú právnu radu (napr.: ujasnenie si o aký druh sporu ide, či nejde o spor bezúspešný alebo či riešenie právneho sporu spadá do pôsobnosti centra).
Predbežná konzultácia sa poskytuje v jednej veci len jeden krát, najviac v trvaní jednej hodiny, to znamená, že je dobre, ak si klient vopred premyslí, aké informácie, resp. radu potrebuje. Za poskytnutie predbežnej konzultácie sa podľa zákona platí poplatok vo výške 4,5 Eur.
Predbežnú konzultáciu poskytne právnik centra alebo ktorýkoľvek advokát zapísaný do zoznamu advokátov poskytujúcich právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi. Tento zoznam je možné nájsť na stránke Slovenskej advokátskej komory (www.sak.sk) alebo priamo v kanceláriách centra.

3. Kedy má klient/klientka nárok na poskytnutie právnej pomoci? Aké sú podmienky?

Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má žiadateľ/klient vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:
nachádza sa v stave materiálnej núdze:
v stave materiálnej núdze sa žiadateľ/klient nachádza vtedy, keď jeho príjem nedosahuje 1,4 násobok sumy životného minima alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom.
• nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu:
ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej pomoci, po jeho posúdení centrom javí ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre nedostatok dôkazov.
• hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom:
splnenie tejto podmienky sa žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje sumu minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič žiada o zvýšenie výživného na dieťa).

Právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou 20% trov právneho zastúpenia má žiadateľ/klient vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:
príjem žiadateľa/klienta presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom:
nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,
hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.

Splnenie týchto podmienok posudzuje Centrum vždy pred samotným poskytnutím právnej pomoci.

4. Musí mať nejaké potvrdenie od úradov, že je v materiálnej núdzi?

Žiadateľ nepotrebuje takéto potvrdenie, materiálnu núdzu žiadateľa posudzuje samo Centrum v nárokovom konaním. Na zistenie, či žiadateľ je alebo nie je v stave materiálnej núdze, musí žiadateľ predložiť doklady preukazujúci jeho čistý príjem v posudzovanom období, teda v mesiaci podania žiadosti a v predchádzajúcich šiestich mesiacoch. Takýmito dokladmi môžu byť napríklad výplatné pásky, potvrdenie zamestnávateľa o vyplatenej mzde zo závislej činnosti, daňové priznanie, potvrdenia o vyplácaných dávkach Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnou poisťovňou a pod.

5. Ako sa posudzuje, či nejde o zjavnú bezúspešnosť sporu?

Žiadateľ o poskytnutie právnej pomoci musí predložiť všetky relevantné doklady na posúdenie právnej stránky veci, prípadne označiť dôkazy, ktorými osobne nedisponuje a ako ich možno získať, v nárokovom konaní centrum vyhodnotí či dôkazy sú postačujúce a preukazujú existenciu práva, či nedošlo k premlčaniu práva prípadne k jeho preklúzii.

6. Ktoré spory sú tie, kde nie je možné vyčísliť hodnotu sporu?

Sú to napríklad spory týkajúce sa rodinného práva (úprava práv a povinností k maloletým deťom, zverenie dieťaťa do starostlivosti, výživné na maloleté, plnoleté dieťa, výživné na manželku a mnohé ďalšie).

Viac informácií nájdete na webových stránkach Centra www.centrumpravnejpomoci.sk

 

Top