Ste tu
Home > Rozhovory > JUDR. MARTIN GALGOCZY ODPOVEDÁ: ČO JE OSOBNÝ BANKROT?

JUDR. MARTIN GALGOCZY ODPOVEDÁ: ČO JE OSOBNÝ BANKROT?

Martin Galgoczy

Trebišov │ Po legislatívnych zmenách od 1. marca 2017 sa čoraz častejšie skloňuje  pojem osobný bankrot. Vzhľadom na to, že žijeme v oblasti, ktorej sa táto téma výrazne dotýka, o tom,  čo to vlastne osobný bankrot je, čo sa oproti predchádzajúcej úprave zmenilo, aké sú podmienky pre jeho vyhlásenie a čo je na konci celého procesu, sme sa porozprávali so správcom konkurznej podstaty JUDr. Martinom Galgoczym, ktorý vedie vlastnú správcovskú kanceláriu od roku 2011.

Takže otázka na úvod, čo to vlastne je osobný bankrot?

V prvom rade treba povedať, že inštitút osobného bankrotu nie je novým právnym nástrojom v našej legislatíve a že na Slovensku bolo možné ako fyzická osoba nepodnikateľ „zbankrotovať“ už od roku 2005. Od 1. marca 2017 sa však výrazne zmenili podmienky pre bankrotujúcich a bankrot sa stal prístupnejším pre bežného človeka.

Ľudovo nazývaný osobný bankrot je zákonným nástrojom ako sa legálne zbaviť dlžôb a cesta ako sa dostať  z dlhovej pasce, tým že človek obetuje zvyšky svojho majetku na uspokojenie svojich veriteľov, poprípade tým, že si s veriteľmi „dohodne“ splátkový kalendár. Túto situáciu možno zľahka prirovnať k prípadom, ktorú všetci dobre poznáme z médií ako reštrukturalizácia spoločností Doprastav  a Váhostav.

Prečo o bankrotoch počujeme až teraz?

Téma osobných bankrotov sa sporadicky objavovala v médiách aj pred marcom 2017, avšak pre bežného dlžníka bol „ starý“ osobný bankrot často nedostupný i napriek tomu, že by výrazne uľahčil jeho život. Nedostupný bol najmä z finančných dôvodov, keď paradoxne na to, aby ste sa mohli dostať do bankrotu, ste potrebovali vstupnú „investíciu“ vo výške cca 2.500 EUR, čo pre bezmajetného, zadlženého, exekuovaného a často aj bezpríjmového dlžníka bolo takmer nemožné.

Okrem iného bolo podmienkou vlastniť majetok aspoň v hodnote 1660 EUR v akejkoľvek podobe ( hotovosť, auto, nehnuteľnosť, akcie, úspory atd.) a zaplatiť preddavok na odmenu a náklady správcu konkurznej podstaty vo výške 664 EUR. No a samozrejme, ak ste nemali dostatočné právne vedomie boli ste nútený vyhľadať právnu pomoc na vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Druhým hľadiskom, bolo hľadisko časové, keďže osobný bankrot pozostával z dvoch relatívne samostatných štádií. Prvým štádiom bolo najčastejšie štádium tzv. malého konkurzu, ktoré s ohľadom na zvláštnosti každého prípadu trvalo najmenej 6 mesiacov a nebolo časovo obmedzené a často trvalo aj niekoľko rokov. Po ukončení malého konkurzu nasledovalo štádium oddlženia, ktoré trvalo presne 3 roky.

Najmä tieto aspekty odrádzali dlžníkov od využívania tohto, aj vo vyspelých právnych poriadkoch využívaného, inštitútu.

Čo sa zmenilo po prvom marci?

V prvom rade dostupnosť osobného bankrotu. Odpadli prekážky, o ktorých sme hovorili vyššie. Dlžník už nepotrebuje vlastniť žiaden majetok a právnu pomoc mu poskytne takmer bezplatne Centrum právnej pomoci. Novela zaviedla povinné zastúpenie dlžníka Centrom alebo advokátom, ktorého určí Centrum. Úspešnosť novely deklaruje aj niekoľkonásobný nárast osobných bankrotov po účinnosti novely. Od účinnosti novely ku dnešnému dňu využilo osobný bankrot 5666 osôb. Len pre porovnanie za celý rok 2015 využilo osobný bankrot na Slovensku 391 osôb, v roku 2016 bolo toto číslo o niečo vyššie. Treba ešte dodať, že ďalšie, dovolím si povedať  tisíce ľudí, čakajú kým ich Centrá právnej pomoci vybavia.

Martin Galgoczy
JUDr. Martin Galgoczy

Aké sú v súčasnosti podmienky pre vyhlásenie osobného bankrotu?

V súčasnosti je v zásade možné zbankrotovať dvoma spôsobmi a to buď formou konkurzu alebo formou splátkového kalendára.

Pri jednej aj pri druhej forme je v zásade potrebné splniť dve základné podmienky. Po prvé, voči dlžníkovi by mala byť vedená aspoň jedna exekúcia a po druhé, dlžník by mal byť platobne neschopný.  Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.

To akú formu bankrotu zvoliť by mal zvážiť samotný dlžník, poprípade si toto vykonzultovať s Centrom. Zjednodušene možno povedať, že forma konkurzu je výhodná pre osoby, ktoré nevlastnia žiadny, alebo zanedbateľný majetok a teda ľudovo povedané nemajú o čo prísť. Tu je ešte potrebné poznamenať, že na rozdiel od predchádzajúcej úpravy, príjem zo zamestnania nie je majetkom a ustanovený správca na tento nesiaha ( v minulosti správca strhával časť zo mzdy podobne ako exekútor). Samozrejme, ak dlžník vlastní majetok, v konkurze bude správcom speňažený a teda o tento majetok príde. Z výťažku bude uspokojená časť dlhov  a zvyšok sa považuje ľudovo povedané za odpustený. Tu by som ešte poznamenal jednu výraznú zmenu oproti predchádzajúcej úprave.

Novela zaviedla do právnej úpravy inštitút tzv. nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Jeho podstata spočíva v tom, že v prípade, ak sa speňažuje obydlie dlžníka, správca uloží na špeciálny bankový účet časť sumy, ktorú získal predajom nehnuteľnosti dlžníka, najviac však vo výške 10.000 EUR. Túto sumu následne možno použiť na zabezpečenie bývania pre dlžníka, napr. dlžník z neho bude uhrádzať nájomné. V prípade, že pri procese predaja obydlia dlžníka správca zistí, že výťažok z predaja nedosiahne ani sumu 10.000 EUR, od predaja upustí a nehnuteľnosť dlžníkovi ponechá.

Forma splátkového kalendára je výhodná pre tých, ktorí vlastnia napr. nehnuteľnosť nezaťaženú záložným právom v prospech veriteľa a zároveň majú pomerne slušné peňažné príjmy, z ktorých sú schopní splácať splátky určené splátkovým kalendárom. Tu je podmienkou splatiť aspoň 30 % z dlžôb. Dlžník pri tejto forme neprichádza o majetok.

Ďalšou podmienkou pri oboch formách je úhrada sumy preddavku na odmenu a náklady správcu vo výške 500 EUR. Pri forme konkurzu Vám túto sumu požičia Centrum právnej pomoci, pričom sa zaviažete, že túto sumu Centru do  troch rokov vrátite. V prípade splátkového kalendára, ste sumu 500 EUR povinný uhradiť na účet ustanoveného správcu konkurznej podstaty.

Nie je toto návod pre špekulantov?

Určite sa nedá vylúčiť, že sa nájdu špekulanti, ktorí budú chcieť tento inštitút zneužiť, primárne je však určený na pomoc pre bežných ľudí. Novela okrem iného zaviedla aj pravidlo, že osobný bankrot možno využiť len raz za desať rokov a rovnako zaviedla pojem nepoctivého zámeru dlžníka, ktorý veriteľom v období 6 rokov od začatia bankrotu umožňuje požadovať zrušenie bankrotu, pre tento nepoctivý zámer. Toto by malo počet špekulantov obmedziť.

Čo je výsledkom osobného bankrotu?

V zásade už na začiatku celého procesu súd vyhlási dlžníka za oddlženého. Zvyšok procesu je už v rukách správcu, ktorého ustanovuje rovnako súd náhodným výberom zo zoznamu správcov. Po procese osobného bankrotu je dlžník očistený od dlhov, ostáva bez exekúcií alebo obdobných vykonávacích konaní a v zásade môže začať ekonomicky fungovať od nuly, ale s čistým štítom. Toto sú základné črty osobného bankrotu, samozrejme o osobnom bankrote sa dá povedať podstatne viac, toto je však už úlohou Centier právnej pomoci. V prípade, že čitatelia v článku našli návod ako vyriešiť svoju životnú situáciu, vrelo ich odporúčam objednať sa na konzultáciu najlepšie vopred telefonicky do Centra právnej pomoci, najlepšie do pobočky v Košiciach na Murgašovej 3, 0650 105 100. V prípade, že majú čitatelia záujem o konzultáciu najskôr mimo CPP, naša kancelária im ochotne, po predchádzajúcej dohode poradí, prípadne pomôže s vyplnením príslušných dokumentov. Konzultáciu si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0940 850 155 alebo prostredníctvom emailu skp.galgoczy@gmail.com.

 

Redakcia
Redakcia
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top