Ste tu
Home > Spravodajstvo > MESTO TREBIŠOV ZÍSKALO DOTÁCIU NA OSVETLENIE

MESTO TREBIŠOV ZÍSKALO DOTÁCIU NA OSVETLENIE

Mesto Trebišov požiadalo v auguste 2015 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v Trebišove – 1. etapa“. V októbri 2015 bolo Mestu doručené rozhodnutie o schválení tejto žiadosti s výškou nenávratného finančného príspevku najviac 611.875,73 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 644.079,72 eur.

Montovať sa budú LED svietidlá

V našom okresnom meste sa nachádza približne 2280 ks svietidiel verejného osvetlenia. V rámci  rozpočtu tohto projektu sa počíta s demontážou 665 ks svietidiel a montážou 644 ks svietidiel – sú to cestné LED svietidlá s vysokoúčinným fazetovým optickým systémom a s reguláciou. Súčasťou projektu je aj výmena rozvádzačov, úprava výložníkov a stĺpov verejného osvetlenia, ako aj súvisiaca kabeláž a montážne práce.

Cieľom projektu je úspora elektrickej energie na verejnom osvetlení.

V tejto etape sa počíta s výmenou svietidiel na uliciach: M. R. Štefánika, SNP, Komenského, Vrátna, Námestie mieru, Pri polícii, Cintorínska, Berehovská, T. G. Masaryka po Letnú ulicu, ďalej na Ul. Čsl. armády, Kutnohorská a Ľ. Podjavorinskej.

„Do projektu požadovalo mesto zapracovať aj Cukrovarskú ulicu a Ulicu kpt. Nálepku. V štádiu rozpracovania svetelnotechnickej štúdie však bolo zistené, že zapracovaním týchto ulíc rozpočet projektu prevýši hodnotu 750 000 EUR, ktorá je vo výzve stanovená ako maximálna výška pomoci. Zapracovanie týchto ulíc predstavovalo výšku nákladov cca 300 000 EUR, a to hlavne z  nutnosti umiestnenia iných svietidiel z dôvodu vyššej povolenej rýchlosti, keďže ide o štátnu cestu I. triedy a vysoké stožiare. Z uvedeného dôvodu predmetné ulice nie sú súčasťou tejto etapy projektu. Na realizáciu úspešného projektu bude potrebné schválenie rozpočtovej zmeny poslancami na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ informovala referentka pre komunikáciu, propagáciu a styk s médiami, Martina Kužmová.

FOTO: Daniel Fekete

Top