Ste tu
Home > Spravodajstvo > Župan Trnka: Vyhrážajú sa mi nahrávkami, ale neustúpim

Župan Trnka: Vyhrážajú sa mi nahrávkami, ale neustúpim

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom šesťdesiatich štyroch stredných škôl a tridsiatich siedmich elokovaných pracovísk. Jednou z priorít nového predsedu KSK Rastislava Trnku bolo a je zaviesť v krajskom školstve poriadok a dlho chýbajúcu transparentnosť.
Vzhľadom na udalosti, ku ktorým v posledných dňoch došlo, predseda KSK považuje za potrebné zverejniť toto stanovisko.

„Do úradu som prišiel urobiť poriadok, po ktorom už dlho volali naši občania. Kauzy s výberom riaditeľov a obstarávaním na stredných školách robili nášmu kraju hanbu v celoštátnych médiách. Sľúbil som, že budem nekompromisný, preto sa chcem takto verejne podeliť s občanmi nášho kraja o to, aké metódy tu niektoré chápadlá mafiánskej chobotnice zaviedli do praxe. Mám pre túto chobotnicu jasný odkaz,“ uviedol Trnka.

Pred niekoľkými dňami bol predseda KSK kontaktovaný jemu známou osobou, s tým, že má pre predsedu KSK odkaz od osôb, ktoré označila ako Ivana a jeho údajného právnika Petra, ktorého podstatou bolo to, že tieto osoby disponujú nahrávkami rozhovorov predsedu KSK s rôznymi osobami, a to priamo v jeho kancelárii, mimo kancelárie aj cez telefón. Podľa tohto odkazu ďalšie nahrávky v rozsahu niekoľkých hodín majú aj o komunikácii riaditeľa Úradu KSK a mnohých poslancov, ktorí pri hlasovaniach v zastupiteľstve KSK podporujú predsedu KSK. Súčasťou uvedeného odkazu bola aj informácia, že tieto osoby vraj disponujú veľkým množstvom fotografií predsedu KSK pri stretnutí s osobami, s ktorými je v pracovnom či osobnom kontakte.

Všetky tieto nahrávky a fotografie majú byť podľa uvedeného odkazu zneužité proti predsedovi KSK a ďalším osobám, ak predseda KSK a Úrad KSK budú pokračovať v činnosti smerujúcej k vyvodeniu zodpovednosti za nehospodárne nakladanie s prostriedkami KSK v prípade elokovaného pracoviska Spojenej školy v Dobšinej v Sečovciach, kedy podľa nájomnej zmluvy s nájmom na pätnásť rokov stojí prenájom budovy pre toto elokované pracovisko ročne takmer 897 000 eur. Za „neriešenie“ tejto záležitosti bola predsedovi KSK ponúknutá suma jeden milión eur. Keďže predseda KSK nie je ani osobou, ktorú možno vydierať „ kompromitujúcimi“ materiálmi, keďže existencia takýchto materiálov je vylúčená, ani osobou, ktorú je možné korumpovať. Ďalší rozhovor s uvedeného dôvodu ukončil.

O niekoľko dní, ho opätovne kontaktoval ten istý človek a oznámil mu, že „Ivan“ posiela ukážky nahrávok, pričom skutočne prehrával časti komunikácie predsedu KSK z jeho pracoviska, ale aj súkromné komunikácie. Ďalej prehral zo záznamu zostrihané nahrávky, kde boli vyjadrenia predsedu KSK upravené tak, aby dávali celkom iný zmysel ako pôvodne mali. Zároveň osoba menom Ivan upozornila predsedovi známej osobe na možnosť, ktorým sa dá akýkoľvek prejav prednesený inou osobou upraviť tak, aby znel ako by ho hovoril predseda KSK.

Osoba zároveň upozornila predsedu KSK, že „Ivan“ a „Peter“ tieto autentické či upravené nahrávky mienia použiť v médiách ako materiál kompromitujúci predsedu KSK alebo jeho podporujúcich poslancov, ak predseda KSK nepristúpi na požiadavky, ktoré mu boli oznámené v prvom odkaze. V prípade, že týmto požiadavkám vyhovie, bola mu opätovne ponúknutá suma jeden milión eur.

Predseda KSK týmto vyhlasuje, že akékoľvek pokusy ovplyvniť postup Úradu KSK a jeho samotného pri kontrole nakladania s verejnými prostriedkami a pri hospodárení s týmito prostriedkami v školách, ktorých je KSK zriaďovateľom, sú vopred odsúdené na neúspech a Úrad KSK aj on osobne vykoná všetky opatrenia, aby sa všetky podozrenia zo zneužitia verejných prostriedkov alebo nehospodárneho nakladania s nimi dôsledne vyšetrili a voči zodpovedným osobám bola vyvodená právna zodpovednosť, a aby sa zneužité či nehospodárne vynaložené prostriedky vrátili KSK, aby mohli byť použité na zabezpečovanie verejných potrieb v súlade so zákonom.

Predseda KSK odmieta akékoľvek pokusy organizovanej zločineckej skupiny zastrašiť ho a odradiť od jeho úsilia zabezpečiť efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami v strednom školstve. Zároveň týmto potvrdzuje, že Úrad KSK a aj on samotný vyvinie všetko úsilie, aby všetky prípady zneužívania verejných prostriedkov v strednom školstve boli zistené, vyšetrené a vyvodená z nich právna zodpovednosť voči osobám, ktoré konajú v záujme tejto alebo inej organizovanej skupiny, ktorej cieľom je prostredníctvom predražených verejných obstarávaní rozkrádať verejné zdroje prostredníctvom absurdných a pre školy a KSK zjavne nevýhodných zmlúv. Vzhľadom na podozrenia, že by uvedená organizovaná skupina mohla mať prepojenie na konkrétne stredné školy v kraji boli zastavené všetky verejné obstarávania na obstarávanie na stredných školách. Z rovnakých dôvodov boli zastavené všetky výberové konania na riaditeľov škôl, kým sa dôslednou analýzou nevylúči možnosť prepojení vyššie označených osôb s riaditeľmi škôl, ktorí by mohli byť pod vplyvom či pod nátlakom týchto osôb.

„Všetky tieto nahrávky majú byť použité na diskreditáciu mojej osoby cez médiá alebo na rozhádanie poslancov, len aby som pristúpil na ich požiadavky, a to ponechanie elokovaného pracoviska v Sečovciach za sľúbenú ‚odmenu.‘ Čo je veľa, to je veľa. Toto na mňa neplatí. Zásadne odmietam tieto mafiánske spôsoby vo verejnom priestore, nedám sa ani zastrašiť a nebudem sa skrývať, preto tieto vydieračské metódy otvorene komunikujem verejnosti. Sľubujem, že urobím všetko preto, aby sme verejné zdroje, ktoré momentálne smerujú v Sečovciach na nezmyselný prenájom presmerovali tam, kde z nich bude verejný úžitok pre kraj a jeho obyvateľov,“ pokračuje Trnka.

Predseda KSK podá v najbližších dňoch trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchanie trestného činu vydierania a ďalších trestných činov, o ktorých vzniklo dôvodné podozrenie, že činnosťou vyššie uvedených osôb boli spáchané.

Top