Ste tu
Home > Nezaradené > Za ostatné volebné obdobie pritiekli do mesta dotácie v hodnote takmer 5,5 milióna EUR

Za ostatné volebné obdobie pritiekli do mesta dotácie v hodnote takmer 5,5 milióna EUR

Už v sobotu nás čakajú komunálne voľby a na ďalšie štyri roky rozhodneme, kto zasadne do poslaneckých lavíc a do kresla primátora mesta. Pozreli sme sa na to, ako mesto za posledné, takmer 4 roky gazdovalo a kam sa posunulo. Mesto realizovalo mnohé aktivity, ktoré zlepšili životnú pohodu Trebišovčanov a podarilo sa mu  získať takmer 5 a pol milióna EUR prostriedkov z externých zdrojov. Uskutočnené projekty prinášajú svoje zhodnotenie v podobe zlepšenej kvality života a v širšej ponuke služieb a spoločenského vyžitia občanov mesta. 

Mesto Trebišov v posledných štyroch rokoch významnou mierou prispelo k vzniku nových pracovných miest a aktivne sa podieľalo  na príchode nového investora – CONROP SK, s. r. o., ktorý postupne v meste zamestná až 220 ľudí a pri otvorení prevádzky vedenie deklarovalo tento počet naďalej navyšovať. V meste a mestských priestoroch sa usídlila spoločnosť Crystal Call, ktorá poskytuje služby v oblasti telefonického marketingu a po príchode do Trebišova postupne zamestnala 30 pracovníkov a deklaruje, že ešte do konca tohto roka zamestnanecké kapacity mieni navyšovať a prácu tak nájdu ďalší Trebišovčania. Dobrá správa prichádzaja aj zo strojárenskej oblasti, kde mesto spolupracuje s príslušných inštitúciami na rozšírení výroby spoločnosti METALPORT, s.r.o., ktorá je dlhodobo etablovaná nielen v meste Trebišov, ale aj na slovenskom a európskych trhoch. S rozšírením výroby, prichádza vytvorenie ďalších pracovných miest. Mesto Trebišov nestálo bokom ani pri podbpore ďalšieho pôsobenia spoločnosti ELEKTROCONECT s.r.o. a  ani pri rokovaniach o štátnej investičnej pomoci pre Schur Flexibiles Moneta s.r.o., spoločnosť plánuje vytvoriť 15 pracovných miest. 

V oblasti investicií, udržby a zveľadovania mestského majetku boli získané znacné dotačné prostriedky, ktoré sa z veľkej časti už premietli do realizovaných investicií a ďalšie sú v rôznych štádiach realizácie. Nemálo finančných protriedkov bolo investovaných do obnovy a rekonštrukcie škôl a školských zariadení. Mestu boli v októbri 2018 schválené dva nenávratné finančné príspevky na rekonštrukciu MŠ pri Polícii (získané prostriedky: 940. 523 EUR) a  na rekonštrukciu Cirkevnej základnej školy sv. Juraja (získané prostriedky: 1.491.719 EUR).

 

Mesto zrealizovalo prerábku skladov  na Medickej ulici na vzdelávacie účely pre ZŠ na Ul. I. Krasku, vďaka čomu časť deti z rómskej osady už nemusí byť presunutá na ostatné základné školy v meste. Z externých zdrojov bolo preinvestovaných 300.000 EUR,zrekonštruovalo MŠ Hviezdoslavova (získané prostriedky: 90.000 EUR), rekonštruovalo telocvičňu ZŠ Komenského (získané prostriedky: 45.200 EUR), zrekonštruovalo hygienické zariadenia na ZŠ Komenského (získané prostriedky: 20.700 EUR), aktuálne sa rekonštruuje MŠ STRED (získané prostriedky: 100.000 EUR).

Mesto v roku 2016 odstránilo  havarijný stav  ZŠ na Pribinovej ulici (získané prostriedky:  35.000 EUR) a taktiež odstránilo havarijný stav ZŠ M.R.Štefánika (získané prostriedky:  21.000 EUR). V roku 2018 navyše bola mestu pridelená dotácia na dlašie odstraňovanie havarijného stavu ZŠ na Pribinovej ulici a tiež na rekonštrukciu strechy a osvetlenia na menovanej základnej škole celkovo vo výške 179 000 EUR.

V meste taktiež pribudli príležitosti pre deti a na šport v podobe rekonštrukcie inštalácie detských ihrísk na sídlisku STRED (získané prostriedky: 5.500 EUR), na Kutnohorskej ulici (získané prostriedky:3.000 EUR), na sídlisku JUH (získané prostriedky: 2.500 EUR), na Ulici Kpt. Nálepku (získané prostriedky: 3.000 EUR). Na Ul. Kpt. Nálepku, Podjavorinskej a Němcovej došlo k doplneniu vybavenia už zrealizovaných detských ihrísk a mestu boli poksytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 7.181 EUR. V meste pribudlo aj streetworkoutové ihrisko (získané prostriedky: 4.000 EUR), petangové ihrisko na sédlisku SEVER (získané prostriedky: 1.000 EUR) a  multifunkčné ihrisko v časti mesta Milhostov (získané prostriedky: 38.740 EUR). V rámci projektu Podpora rozvoja športu mesto získalo 13.000 EUR na dalšie  doplnenie prvkov na existujúce športoviská v meste na sídlisku STRED a pri Škultétyho ulici.

 

V závese neostali ani „veľké“ športoviská a v spolupráci s vedením futbalového klubu Slavoj Trebišov sa mestu podarilo postaviť moderné treningové ihrisko s umelým povrchom, na ktorom denne trénujú desatky detí z Trebišova a blízkeho okolia, okrem vlastných zdrojov mesto do ihriska investovalo  aj 240 000 EUR z externých peňazí a to v podobe dotácie od Slovenského futbalového zväzu a Košického samosprávneho kraja. V súvislosti s tým boli rekonštruované aj šatne pod tribúnou v areáli Slavoja a boli vykonané rôzne úpravy v celom areáli. Opravená bola aj strecha nad fitnesscentrom v športovej hale.

Najvačšou investícou za uplynulé odbobie je jednoznačne začatie rekonštrukcie mestskej plavárne, kde mesto získalo alebo už má vyčlenené finančné prostriedky z externých zdrojov v celkovej výške 1.248.000 EUR. 

 

Vďaka vládej dotácii vo výške 85.000 EUR sa podarilo prestrešiť pódium na amfiteátri a inštalovať sedenie. Vďaka investícii a vďaka zakúpeniu nafukovacieho premietacieho plátna a premietacieho projektora, z dotácie Nadácie Tesco vo výške tisíc eur boli obnovené, v Trebišovove povestné, letné filmové večeri. Modernizácii sa dostane aj obľúbenej kinosále, kde mesto z Audiovizuílneho fondu získalo dotáciu vo výške 30.000 EUR na výmenu sedenia. Kinosála, ktorá sa pýši jednou z najkvalitnejších zvukových kulís, tak dostane aj pohodlné sedenie.

Mesto z externých zdrojov kompletne opravilo strechu na budove mestského úradu (13.000 EUR) a komplexne bola opravená aj strecha na obchodnom centre Berehovo, vďaka čomu sa ho postupne darí zapĺňať platiacimi nájomníkmi. Mesto v septembri získalo aj dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, kde sídli Dobrovoľný hasičský zbor mesta a to v celkovej výške 28.500 EUR.

Aj v rámci našich mediálnych kanálov sa ku nám často dostali ponosy na stav chodníkov a ciest v meste. Tie mesto v rámci rozpočtových možností nastavených mestským zastupiteľstvom tiež rekonštruovalo v nemalom rozsahu aj keď na prvý pohľad to nemusí byť badateľné. Rekonštruovali sa úseky ciest a chodníkov v celkovom rozsahu viac ako 17.500 m2 rekonštruovaných ciest a 10.086 m2 chodníkov, ku ktorým treba prirátať cca. 9.000 m2 zrekonštruovaných chodníkov v mestskom parku, na ktoré mesto získalo vládnu dotáciu vo výške 150.000 EUR. Navyše mesto už dva roky realizuje postupnú opravu výtlkov ciest a chodníkov v celom meste tzv. infražiaričom (získané prostriedky naň: 7.000 EUR).

V meste pribudlo 73 nových parkovacích plôch – sídl. JUH, SEVER, Kutnohorská ul., Ul. Ľ. Podjavorinskej a dalšie boli uvoľnené postupným odstraňovaním vrakov zo sídlisk. V spolupráci so spoločnoťou ARRIVA bol obnovený vozový park a na linkách MHD premávajú nové moderné autobusy. Vozový park mesta bol rozšírený o nové hasičské auto pre potreby dobroľného hasičského zboru v hodnote 100.000 EUR, protipovodňový vozík v hodnote 14.000 EUR a vysúťažený je aj elektromobil, na ktorý mesto, ako jedno z mála, získalo dotáciu vo výške 30.000 EUR a  slúžiť bude pre potreby mestskej polície. Z ministertva obrany boli na mesto delimitované vozidlá pre potreby Aktivačného strediska a mestskej polície.

Pre zvýšenie bezpečnosti v meste sa v  jednotlivých etapách modernizoval kamerový systém (získané prostriedky n: 47.000 EUR) a v rámci prevencie a bezpečnosti občanov sa realizuje v etapách svetelné zvýraznenie exponovaných prechodov pre chodcov (získané prostriedky na ne: 2.600 (2017) + 3.000 + 13.500 (2018) = 19.100 EUR). Mesto pre ľudí odchádzajúcich do zahraničia zriadilo miestnosť prvého kontaktu (získané prostriedky na ňu: 6.000 EUR).

Dovolili sme si napísať len pomerne krátky sumár aktivít, ktoré za posledné 4 roky realizovali a neostáva nám iné, len dúfať, že mesto bude pokračovať v nastolenom trende a že sa naše mestečko aj cez všetky úskalia, ktorými si musí prejsť, bude aj naďalej rozvíjať a náš život v ňom skvalitňovať.

 

 

 

 

 

 

 

Top