Ste tu
Home > Spravodajstvo > V STREDU BUDE PREDSTAVENÝ PROJEKT REKONŠTRUKCIE PLAVÁRNE

V STREDU BUDE PREDSTAVENÝ PROJEKT REKONŠTRUKCIE PLAVÁRNE

Webové sídlo mesta Trebišov informuje občanov, že v stredu 21. 9. 2016 sa o 17.00 h uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trebišove prezentácia projektov – prekrytie javiska a rekonštrukcia plavárne.

 

Účasť projektanta

To všetko za účasti projektanta, vedenia mesta a príslušných oddelení MsÚ. Na uvedené akcie boli Mestu Trebišov pridelené vládou SR účelovo viazané finančné prostriedky počas jej výjazdového rokovania dňa 4. 11. 2015 v celkovej výške 517.000 eur.

Predstavovaniu projektov predchádza zasadnutie mestského zastupiteľstva

To sa uskutoční v pondelok, 19. septembra so začiatkom o 9:00 hod. Program zastupiteľstva je bohatý. Rokovať sa bude o viacerých dôležitých otázkach. Pozrite si kompletný program zastupiteľstva v tejto tabuľke.

1 Otvorenie
2 Schválenie programu
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
4 Interpelácie a podnety poslancov
5 Informatívna správa zo zasadnutia komisie finančnej materiál
6 Informatívna správa zo zasadnutia komisie výstavby a majetku materiál
7 Informatívne správy zo zasadnutí komisie bytovej materiál
8 Informatívne správy zo zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov materiál
9 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016 Programového rozpočtu Mesta Trebišov materiál
10 Použitie finančných prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov materiál
11 Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2016 materiál
12 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o používaní pyrotechnických výrobkov materiál
13 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov o mestských symboloch a zásadách ich používania materiál
14 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl materiál
15 Projekt obnovy Mestského parku v Trebišove materiál
16 Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Trebišov materiál
17 Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku (Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami) materiál
18 Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku (Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami) materiál
19 Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku (Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami) materiál
20 Zámena pozemku medzi Mestom Trebišov a Rímskokatolíckou cirkvou materiál
21 Uzatvorenie Medickej ulice materiál
22 Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) „Trebišov – západ“ materiál
23 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2023 materiál
24 Návrh na udelenie Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja materiál
25 Správa o výsledku kontroly zriaďovacích listín materských škôl na mestskom úrade za rok 2016 materiál
26 Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2016 materiál
27 Návrh opatrení na nápravu nedostatkov Záverečného účtu Mesta Trebišov za rok 2015 materiál
28 Rôzne
29 Diskusia
30 Záver

kalendar_september16


Zdroj: mesto Trebišov

Redakcia
Redakcia
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top