Ste tu
Home > Spravodajstvo > V PONDELOK NÁS ČAKÁ POSLEDNÉ PLÁNOVANÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V PONDELOK NÁS ČAKÁ POSLEDNÉ PLÁNOVANÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Mestské zastupiteľstvo

V pondelok 17.9.2018 nás čaká pravdepodobne posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišov v tomto volebnom období. Podľa zverejnenej pozvánky nás čaká niekoľko zaujímavých bodov, ktoré sú poslancom na prerokovanie prekladané primátorom mesta. Celkovo je na programe prerokovanie 35 bodov programu. Okrem už pravidelných bodov programu poslanci budú rokovať aj o 8., 9. a 10. rozpočtovej zmene. Poslanci budú rokovať aj o navýšení dotácií pre športové kluby a o poskytnutí dotácií pre Reformovanú kresťansku cirkev, Pravoslávnu cirkevnú obec  a neziskovú orgánizáciu HUGOLD, ktorá v meste prevádzkuje denný stacionár pre seniorov.

Zaujal nás bod č. 16. programu s názvom Použitie prostriedkov rezervného fondu. Podľa materiálu primátor mesta žiada mestské zastupiteľstvo o súhlas s použitím prostriedkov rezervného fondu vo výške 300 000 EUR na účely rekonštrukcie mestskej plavárne. Podľa  zákona  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Rezervný fond Mesta Trebišov slúži na krytie nezabezpečených výdavkov kapitálového rozpočtu (ako aj na zabezpečenie nevyhnutného chodu mesta v prípade nepredvídaných a mimoriadnych udalostí).

V bode 19. je zasa poslancom predkladaný materiál podľa, ktorého by sa na budove materskej škôlky na na Ul. 1. decembra mala vymeniť časť okien a zrealizovať nový bleskozvod. Na upresnenie uvádzame, že mesto už v predchádzajúcom období získalo dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy od Environmentálneho fondu vo výške 100 000 EUR. 

zasadnutie

 

Na programe je schválenie obstarávania elektromobilu, na kúpu ktorého mesto získalo dotáciu vo výške 30 000 EUR. Mesto sa na celkovej cene elektromobilu bude spolupodieľať vo výške najviac 10 000 EUR. Dotáciu vo výške 60 000 EUR mesto získalo aj na rekonštrukciu strechy a osvetlenia telocvične pri základnej škole Pribinova ( Sever). Na poslancoch ostáva schválenie spolufinancovania projektu vo výške najviac 14 823 EUR. Schvaľovať sa sa bude aj modernizácia Kina Slávia. Z materiálu je zrejmé., že mesto podalo žiadosť o dotáciu na Audiovizuálny fond. Trebišovčania by v blízkej budúcnosti mali pocítiť zvýšený komfort pri sledovaní filmov v kine, a to v podobe nových pohodlných a moderných sedačiek.

Po pomerne rozsiahlych letných opravách chodníkov a ciest v meste i v parku v hodnote cca. 300 000 EUR, primátor poslancom predkladá na schválenie druhú etapu opravy miestnych komunikácií v hodnote ďalších viac ako 250 000 EUR. Opravené by mali byť tieto cesty a chodníky:

Cestné komunikácie:

Ul. M. R. Štefánika, vjazd na kruhovú križovatku pred predajňou Orange – súvisláoprava cesty na ploche 771 m2.

Chodníky a spevnené plochy:

Ul. M. R. Štefánika, chodník pred budovou pošty– celková opravovaná plocha 1 034 m2,

Ul. Čsl. armády, severný chodník od svetelnej križovatky po BD 1782 – celková opravovaná plocha 590 m2,

Ul. Komenského, chodník pri BD 2116 – celková opravovaná plocha 120 m2,

Ul. Komenského, chodník pri BD 2209 – celková plocha 160 m2,

Ul. Komenského – sídliskový chodník za BD 2173 – celková plocha 710 m2,

Ul. T. G. Masaryka, južný chodník od ul. Komenského po ul. Berehovskú – celková opravovaná plocha 700 m2,

Ul. Cintorínska, vnútro sídliskové chodníky vrátane vstupov k BD (za areálom VVS) – celková opravovaná plocha 1 180 m2,

Ul . Cintorínska – chodník pri BD 850, spevnená plocha a zriadenie päť nových parkovacích miest – celková plocha 1 380 m2,

Ul. J. Kostru, chodník k futbal. areálu a vstup na kúpalisko – celková opravovaná plocha 950 m2,

Ul. Hollého, severný chodník – celková opravovaná plocha 340 m2,

Ul. Moyzesova, chodník od ul. Varichovskej po ul. Škultétyho – celková opravovaná plocha 240 m2,

Ul. Šrobárova, chodník od ul. M. R. Štefánika a vedľa aut. nástupíšť po ul. J. Husa – celková opravovaná plocha 960 m2,

Ul. Štúrova –východný chodník a napojenie cesty na cestu na ul. Kpt. Nálepku – celková plocha 590 m2,

Ul. Štúrova – západný chodník – celková plocha 600 m2,

Ul. Pribinova – chodník bez asfaltového povrchu – celková plocha 820 m2,

Ul. Kukučínova –severný chodník od ul. Hodvábnej po ul. Varichovskú – celková plocha 330 m2,

Ul. Stavebná – východný chodník od ul. Čsl. armády po ul. T. G. Masaryka – celková plocha 460 m2,

Ul. T. G. Masaryka – severný chodník od ul. Sládkovičovej po ul. Stavebnú – celková plocha 210 m2,

Ul. Škultétyho, vnútro sídliskový chodník pri BD1895/22, 1924/4, detskom ihrisku a škôlke – celková plocha 700 m2,

Ul. Komenského – vnútro sídliskový chodník za BD2210, 2209 od Milk Agro po 1. decembra – celková plocha 1 030 m2,

Ul. 1. decembra – vnútro sídliskový chodník za BD 2207 – celková plocha 315 m2,

Ul. L. Sáru – chodník za BD 2361 – celková plocha 440 m2.

 

Burlivá diskusia sa očakáva najmä pri bode, ktorý pojednáva o zriadení Miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS) a to vzhľadom k tomu, že už v minulosti sa poslanci odmietli do tohto projektu zapojiť. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity.

Mopsky slúžia najmä na dohliadanie na poriadok v uliciach mesta. Náplňou práce MOPS-iek je najmä:

monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním,
upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamovať danú skutočnosť príslušnej inštitúcii,

kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,…),
upozorňovať na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov,
monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok,
dohliadať na poriadok a bezpečnosťou v obci.

Tento projekt sa ujal v mnohých mestách a obciach po celom Slovensku. Miestna občianska poriadková služba v meste Trebišov by mala pracovať v počte 12 členov na plný pracovný úväzok, jednu hliadku musia tvoriť najmenej dvaja členovia. Ministerstvo mestu ponúka dotáciu na zriadenie a prevádzku MOPS vo výške 281 474,39 EUR, mesto by sa z vlastných zdrojov malo spolupodielať najviac vo výške 14 814,44 EUR.

 

Top