Ste tu
Home > Nezaradené > Trebišov si v rebríčku transparentnosti výrazne polepšil

Trebišov si v rebríčku transparentnosti výrazne polepšil

Nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) pravidelne od roku 2010, každé dva roky zverejňuje rebríček transparentnosti stovky najväčších slovenských samospráv, v ktorých dokopy žije cca. 2,6 milióna obyvateľov. 

Stovka najväčších slovenských miestnych samospráv je na konci siedmeho volebného obdobia opäť o čosi otvorenejšia. Za dva roky sa dokázala v priemere zlepšiť o 6 percentuálnych bodov, čo ukázal aktuálny rebríček transparentnosti miest, ktorý už po piatykrát zostavila Transparency International Slovensko (TIS). Priemerné skóre 57 % je dosiaľ najvyššie v histórii meraní, hoci stále ponúka značný priestor na zlepšenie.

Okrem víťaza rebríčka z roku 2016 – Vranova nad Topľou, ktorý obhájil prvenstvo so skóre 87 %, ho získala aj bratislavská mestská časť Nové Mesto (86 %), ktorá poskočila na 2. miesto zo 4. priečky z roku 2016. Za nimi s odstupom nasleduje tretia Rožňava (79 %), tej sa podarilo obsadiť túto pozíciu už po štvrtý raz v rade za sebou.

Vranov nad Topľou sa pritom ešte v roku 2012 delil s Bytčou o predposledné miesto. Odhodlanie jeho predstaviteľov otvoriť sa verejnej kontrole prinieslo výsledky – už v roku 2014 sa 23-tisícové mesto stalo skokanom rebríčka a v roku 2016 dokonca zvíťazilo. Odvtedy dokázalo svoje skóre ešte zlepšiť a pozitívne hodnotenie dosiahlo až pri 80 z celkových 105 otázok. Pri poslednom Humennom (32 %) bolo pozitívne vyhodnotených iba 26. Toto mesto ako jediné odignorovalo aj hodnotiaci dotazník TIS zasielaný podľa Infozákona.

Potešiteľným výsledkom je aj to, že iba 14 zo stovky miest si v skóre pohoršilo. Najviac sa prepadla Banská Štiavnica, zaznamenala pokles až o 50 priečok a figuruje na 64. mieste (54 %). Skokanom roka sa stala košická mestská časť Nad jazerom, ktorá zaznamenala vzostup až o 70 priečok a so ziskom
63 % je aktuálne 27. Hodnotené mestá sa pritom dokázali za posledné dva roky zlepšiť až v deviatich z celkovo jedenásť oblastí. Najviac v oblasti Bytov a zariadení sociálnych služieb. V praxi to znamená napríklad častejšie zverejňovanie zápisníc z rokovaní bytových komisií alebo dôslednejšie informovanie o pravidlách pri žiadostiach o miesta v zariadeniach sociálnych služieb, materských školách a jasliach.

Mierne zhoršenie nastalo v oblastiach Dotácií a grantov, kde až sedemdesiat percent samospráv nezverejňuje informácie o menších dotáciách prideľovaných priamo primátorom alebo starostom, ako aj v oblasti Obecných podnikov a organizácií, na ktorom sa podieľalo slabšie informovanie o činnosti mestských firiem.

Spomedzi jednotlivých ukazovateľov možno vyzdvihnúť napríklad pokrok pri otázke o video alebo zvukových záznamoch z rokovaní mestských zastupiteľstiev, ktoré už zverejňuje 65 zo sto najväčších samospráv. V roku 2010 ich bolo iba 13. Etický kódex zamestnancov dosiaľ prijalo a zverejnilo 48 samospráv a v 38 mestách sa etickým kódexom riadia aj volení predstavitelia. Pozitívnym trendom zvyšujúcim zapojenie sa verejnosti do rozhodovania sú aj participatívne rozpočty, ktoré v roku 2018 využívalo už 17 samospráv. Celkovo sú samosprávy hodnotené v 12 oblastiach.

Mesto Trebišov sa zaradilo medzi „skokanov roka“ keď zaznamenalo posun v rebríčku smerom hore až o 35 miest s hodnotením B-, čo znamená, že spomedzi hodnotených samospráv ide o šieste najvyššie zlepšenie. Pred dvoma rokmi sa naša samospráva umiestnila na nelichotivom 89. mieste, čo bol prepad oproti roku 2014 o 13 miest, aj keď v percentuálnom hodnotení šlo iba o 3% rozdiel. Doteraz najlepšie hodnotenie v roku 2014 Trebišov v najnovšom hodnotení preskočil o 22 miest smerom hore, ale výrazne si polepšil v percentuálnom hodnotení, keď doteraz najlepšie skóre prekonal až o 15 percent. Oproti roku 2016 sa Trebišov zlepšil až o 18 %. O vyjadrenie k hodnoteniu sme požiadali aj samosprávu:

„Mestu Trebišov sa podarilo v týchto dňoch, na základe hodnotenia TIS, dosiahnuť jeden z najvyšších postupov v hodnotení transparentnosti samospráv, konkrétne o 35 miest a v historickom kontexte niekoľkých volebných období tak zaznamenať zatiaľ najvyššiu pozíciu v tomto rebríčku. Toto vysoko pozitívne ohodnotenie je výsledkom dobre organizovanej práce Mestského úradu a jeho zamestnancov v posledných dvoch rokoch najmä v oblasti zverejňovania informácií, prezentácií informácií verejnosti a hlavne aktívneho začlenenia verejnosti – občanov do chodu mesta. Výsledok taktiež kladne vnímam aj z dôvodu, že otázka transparentnosti je často neodôvodnene žičlivou témou mnohých kritikov. Umiestnenie v rebríčku má svoju výpovednú hodnotu aj v porovnaní s výsledkami minulých volebných období a je zároveň záväzkom do budúcnosti sa stále zlepšovať, napr. v oblasti personálnej politiky a verejného obstarávania, ale aj v oblasti participatívneho rozpočtu, kde aj občania môžu rozhodovať o investičných zámeroch mesta, hovorí primátor Marek Čižmár (Nez.).

Trebišov zaznamenal najvýraznejšie zlepšenie v oblasti Prístup k Informáciám, kde mu s 84% patrí 38. priečka, v oblasti Účasť verejnosti na rozhodovaní s 85% obsadil 11. priečku. Nadpriemerne bolo mesto hodnotené aj v oblasti Dotácie a granty. V ostatných oblastiach Trebišov dosiahol celoslovenský priemer, v troch oblastiach dosiahol výsledky pod celoslovenským priemerom, takže stále existuje priestor na ďalšie zlepšenie.

Podrobné výsledky hodnotenia, aj s novými analytickými funkciami, nájdete na portáli: //samosprava.transparency.sk/

ZDROJ: http://transparency.sk/sk/vranov-nad-toplou-obhajil-poziciu-najtransparentnejsieho-mesta/ 

Top