Ste tu
Home > Správy > Slovensko > Reakcia Štátneho podniku Lesy SR za nepravdivé a zavádzajúce informcie, uverejnené v týždenníku TREND

Reakcia Štátneho podniku Lesy SR za nepravdivé a zavádzajúce informcie, uverejnené v týždenníku TREND

BRATISLAVA 21. novembra 2018 (WBN/PR) – Týždenník TREND  dňa 15.11.2018  uverejnil článok pod názvom “Spoza štátnych revírov vykúkajú úplatky”. Lesy SR sa ostro dištancujú od nepravdivých a zavádzajúcich informácii uverejnených v tomto článku, ktoré  úplne popierajú transparentné princípy a zásady realizácie odpredaja odstrelu vo vybraných poľovných revírov LESOV SR.


LESY SR reagujú na tieto nepravdivé informácie a prinášajú objektívne, neskreslené informácie.


Ceny za prenájom poľovných revírov

Autor článku tvrdí že: “Navyše, Lesy SR z týchto nových súťaží získavajú len zhruba tretinu peňazí, ktoré inkasovali doteraz”. Ide o úplné popretie reality.

Lesy SR prostredníctvom verejných obchodných súťaží (VOS) v rokoch 2011 až 2017 prenajal celkovo 27 poľovných revírov. Priemerná cena za 1ha bola 23,08 €/ha (ročne). Vysúťažené nájomné však kolísalo od 5€/ha až po 102€/ha. Navyše, po dvoch rokoch takto vysúťaženého užívania poľovného revíru prestal nájomca za najdrahší revír platiť, preto je dnes priemerné nájomné z VOS  na úrovni 20,03€/ha. Navyše, pri realizácii prostredníctvom VOS v zmluvách neboli zakotvené nástroje na aktívne vstupovanie do manažmentu poľovnej zveri mimo schválené plány chovu a lovu, nebolo tiež možné zabezpečiť realizáciu ďalších žiadúcich opatrení v zmysle požiadaviek dnešnej doby  a vládou schválenej koncepcie rozvoja poľovníctva v SR.

Je NEVYHNUTNÉ a podstatné spomenúť aj fakt, že pri realizácii VOS je príjem za prenájom poľovných revírov počítaný len za výmeru pozemkov vo vlastníctve LESOV SR.
Pri implementácii novej koncepcie odpredaja odstrelu dostávajú LESY SR finančnú náhradu v prepočte za KAŽDÝ hektár poľovných pozemkov tvoriacich daný poľovný revír.

V súvislosti s hospodárnosťou a nastavením ekonomických parametrov realizácie odpredaja odstrelu má dostatočnú výpovednú hodnotu fakt, že z niekoľko stoviek registrovaných poľovníckych organizácií (spoločností a poľovníckych združení ) na území SR sme na 26 vybraných revírov, v ktorých bol ponúknutý odpredaj odstrelu v prvých kolách ponukového konania, dostali priemerne 2 žiadosti na jeden poľovný revír.

Ak by bol taký enormný záujem o údajne “lacný a jednoduchý odpredaj odstrelu” ako autor článku naznačuje, je nespochybniteľné, že počet  evidovaných žiadostí by niekoľkonásobne prevyšoval ponuku. Napriek relatívne nízkemu záujmu boli ochotní vybraní uchádzači zaplatiť vyššiu sumu za odpredaj odstrelu ako to bolo v minulosti, zároveň na seba prevzali bremeno povinností vyplývajúce z jednotlivých plánov rozvoja poľovných revírov.

Pre dotvorenie celkového obrazu o aktuálnych cenách výšky náhrady za 1 ha prenajatej poľovnej plochy uvádzame, že priemerná výška náhrady v prenajatých poľovných revíroch, ktorých užívateľom sú poľovnícke organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) predstavuje 0,87 €/ha/rok a v prenajatých revíroch v užívaní poľovníckych organizácií mimo SPZ 1,91 €/ha/rok poľovnej plochy (zdroj: Poľovnícka štatistická ročenka SR 2017).

Pritom LESY SR NEPRENAJALI poľovné pozemky, ale predali odstrel.

Výzvy na predloženie ponuky boli zverejnené s dostatočným časovým predstihom širokej verejnosti na oficiálnej stránke LESOV SR.  Napriek tomu sa do súťaží zapojilo málo záujemcov, ktorí ale boli ochotní zaplatiť viac, ako to bolo v minulosti a akceptovali nastavenie cenovej politiky zo strany Lesov SR.

Kto si poľovné revíry prenajíma

Autor článku kritizoval, že k revírom sa dostávajú združenia, ktorých sídla sú vzdialené viac ako 100 km od daného revíra.

V rámci VOS na výber užívateľov poľovných revírov, ktoré podnik LESY SR v minulosti realizoval, sú rovnako prípady, keď sídlo poľovníckej organizácie je vzdialené od poľovného revíru stovky kilometrov.

Sme presvedčení, že samotné sídlo organizácie nie je podstatné pre riadne poľovnícke hospodárenie. Podstatná je skutočnosť ako sa táto poľovnícka organizácia správa k zveľaďovaniu daného revíru, ako spolupracuje s miestnymi komunitami a širokou verejnosťou. Dôležité je, ako si plní zmluvné podmienky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.

LESY SR odmietajú diskriminovať kohokoľvek iba na základe faktu, kde má sídlo.

Ľudové poľovníctvo

Autor článku píše: Pomerne chabo pôsobí aj to, ako najnovšie súťaže o revíre zohľadnili snahu o zľudovenie poľovníctva pre väčšie množstvo poľovníkov z bezprostredne susediacich dedín, Žiadnu pevnú kvótu na ich minimálny nutný rozsah v odstúpených revíroch štát neprijal”.  

Konštatovanie TREND-u absolútne popiera reálnu koncepciu odpredaja odstrelu vo vybraných poľovných revírov LESOCH SR, čo považujeme za “nepochopenie” samotnej koncepcie odpredaja odstrelu, alebo zámerné “privieranie očí” nad verejne dostupnou schválenou koncepciou odpredaja odstrelu, ktorá je zverejnená aj na webovej stránke podniku LESY SR.

LESY SR  priamo v zmysle koncepcie odpredaja odstrelu upozorňujú a “vyzývajú” uchádzačov, aby spolupracovali a zapájali do diania hlavne miestnych poľovníkov pokiaľ títo prejavia záujem.

Vymenovaná komisia pozostáva z dvoch členov podniku LESY SR, š.p. (predseda a člen komisie), zástupcu Národného lesníckeho centra, zástupcu Slovenskej poľovníckej komory a zástupcu dozornej rady podniku LESY SR, š.p.. Pri hodnotení došlých žiadostí hodnotí aj nasledovné kritériá, ktoré sú stanovené v predkladaných plánoch rozvoja daného poľovného revíru:

1/ počet držiteľov poľovných lístkov (členov poľovníckej organizácie) s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti okresného úradu (vrátane susediacich okresných úradov) pod ktorého štátnu správu spadá poľovný revír. Uvedené kritérium musia žiadatelia deklarovať stanovami podpísanými členmi. Práve toto kritérium zohráva pri vyhodnocovaní ponúk dôležitý a v niektorých prípadoch i rozhodujúci význam.

2/ výmera poľovných pozemkov vo vlastníctve členov poľovníckej organizácie v danom poľovnom revíri

3/ počet držiteľov poľovných lístkov, ktorí boli aktívnymi zamestnancami LESOV SR a odišli do dôchodku priamo z radov aktívnych zamestnancov LESOV SR, a sú členmi organizácie žiadateľa.

Na záver už len pár faktov – LESY SR predali odstrel v 23 vybraných  poľovných revíroch za priemernú cenu 9,30 €/ha/rok, čím dosiahli v týchto konkrétnych poľovných revíroch vyšší príjem  oproti roku 2017 o 411 000 €/rok, pričom všetkým zmluvným partnerom plynú z týchto zmlúv ďalšie zmluvné záväzky po celú dobu platnosti zmlúv, ktoré v konkrétnych prípadoch prinášajú ďalšie významné ekonomické benefity Lesom SR a umožňujú aktívny manažment a ochranu poľovnej zveri v reálnom čase.

Podľa štatistických dát uverejnených v Poľovníckej štatistickej ročenke SR za rok 2017 sa pohybuje priemerná cena za prenájom poľovných pozemkov na území SR v r. 2017 platenej vlastníkom poľovných pozemkov organizáciami v rámci Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a organizáciami mimo SPZ v rozmedzí od 0,87  do 1,91 €/ha/rok.

Ide o stovky ďalších revírov v užívaní poľovníckymi organizáciami so sídlom po celej SR.

Máme za to, že takto nastavená a realizovaná stratégia a cenová politika pri odpredaji odstrelu maximálne zohľadňuje koncepciu rozvoja poľovníctva v SR.

Očakávame TRVALÉ ekonomické výsledky počas celej doby platnosti zmlúv a  zároveň nám  necháva priestor na aktívny manažment poľovných revírov a prihliada na celospoločenské požiadavky pri realizácii výkonu práva poľovníctva a ochrane zveri v súčasnej dobe.

Viac k témam: Lesy SR, Týždenník TREND
Zdroj: Webnoviny.sk – Reakcia Štátneho podniku Lesy SR za nepravdivé a zavádzajúce informcie, uverejnené v týždenníku TREND © SITA Všetky práva vyhradené.


Top