Ste tu
Home > Spravodajstvo > ROKOVALO SA O PETÍCII OBČANOV PROTI ZNEČISŤOVANIU OVZDUŠIA KOTOĽNOU

ROKOVALO SA O PETÍCII OBČANOV PROTI ZNEČISŤOVANIU OVZDUŠIA KOTOĽNOU

Trebišov │Stredu 25. januára 2017 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Trebišove, za účasti prednostu MsÚ, zamestnancov odd. výstavby a majetku MsÚ, vedenia spoločnosti Trebišovská energetická, s. r. o., zástupcov odd. starostlivosti o životné prostredie OÚ Trebišov a členov petičného výboru, rokovanie o petícii občanov proti znečisťovaniu ovzdušia z prevádzky centrálneho energetického zdroja   spoločnosti Trebišovská energetická, s.r.o.    


Petícia kvôli dymu, hluku či zápachu

Občania z lokality, kde je vybudovaná stavba – „Centrálny energetický zdroj Trebišov“ rokovali s účastníkmi stretnutia o problémoch týkajúcich sa tepelného zdroja na spaľovanie biomasy.  Z ich vyjadrení sú to najmä  dym, hluk, zápach, úletové čiastočky spaľovanej slamy.


Centrálny objekt zdroja pozostáva z jednopodlažnej oceľovej haly vlastnej kotolne, v ktorej sú osadené 2 ks kotlov na spaľovanie biomasy. V priestoroch kotolne je umiestnená jedna kotlová jednotka o výkone 4 MW na spaľovanie slamy a jedna kotlová jednotka o výkone 4 MW na spaľovanie drevnej štiepky.

Kotlové jednotky sú vybavené komplexnou automatikou riadenia a kontroly prevádzky. Výšky komínov na spaľovanie biomasy sú 20 m nad úrovňou terénu.  Podľa slov zástupcu spoločnosti Trebišovská energetická, s. r. o. problém nastal vo filtrácii komína určeného na spaľovanie slamy.

Návrh na zvýšenie komína

Výsledkom rokovania bol návrh riešenia zo strany Trebišovskej energetickej, s. r. o. – opatrenie, ktorým má byť zvýšenie komína na kotolni. Vedenie spoločnosti deklarovalo spoluprácu s petičným výborom. Oddelenie starostlivosti o životné prostredie OÚ Trebišov vydá v danej veci stanovisko po uskutočnení kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

mestský úrad
Občania so stavom okolo kotolne nie sú spokojní. Výsledkom je petícia.

Zo strany občanov boli navrhnuté alternatívy striedania kotlov na vykurovanie, nakoľko, z objasnenia situácie riaditeľom Trebišovskej energetickej, s. r. o. Ing. Ivanom Ďuďákom, k uvádzaným problémom dochádzalo pri činnosti kotlovej jednotky na spaľovanie slamy.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ako orgán verejného zdravotníctva v územnom konaní, vydal, na základe predloženia Hlukovej štúdie, Odborného posudku vo veci ochrany ovzdušia, Štúdie hodnotenia zdravotných rizík stavby na zdravie obyvateľov dotknutej oblasti, Prieskumu spokojnosti so životným prostredím, súhlasné záväzné stanovisko k samotnému umiestneniu stavby v roku 2013.

Z dôvodu perspektívneho zlepšenia stavu prerokovanej veci a odstránenia doterajších problémov bolo dohodnuté zintenzívnenie komunikácie medzi Trebišovskou energetickou, s. r. o.  a občanmi – členmi petičného výboru.


Tlačová správa mesta Trebišov


Dr. MartinCooper
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top