Ste tu
Home > Spravodajstvo > NOVÝ SYSTÉM ZBERU ODPADU

NOVÝ SYSTÉM ZBERU ODPADU

Zdieľaj tento článok

„Čistota prostredia, v ktorom žijeme, nakladanie s odpadom, ktorý denne produkujeme, finančné náklady spojené s údržbou čistoty nášho okolia, likvidáciou a separáciou komunálneho odpadu, možnosti prevencie vzniku odpadu, zber, triedenie a zhodnocovanie odpadov.“ K tomu všetkému má dopomôcť zavedenie PILOTNÉHO PROJEKTU MNOŽSTVOVÉHO ZBERU komunálneho odpadu.

Menej produkujem, menej platím.

Základnou filozofiou systému množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu je možnosť poplatníkov ovplyvniť svoju výšku poplatku za odpad a to tým, že vytvoria menej zmesového komunálneho odpadu, najmä jeho striktnou separáciou. Množstvový zber funguje na princípe motivácie občanov k správnemu separovaniu a tým aj znižovaniu poplatku za komunálny odpad.

Ako bude systém fungovať?

Slovenská legislatíva umožňuje zaviesť na území mesta, alebo jeho časti množstvový zber. V takomto prípade sa ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu vyráta ako súčin frekvencie vývozov, objemu zbernej nádoby a sadzby určenej mestom vo všeobecne záväznom nariadení (ďalej iba VZN). Pri zavedení množstvového zberu mesto ponúkne poplatníkom, podľa časti mesta v ktorej bývajú, možnosť výberu veľkosti zbernej nádoby alebo možnosť určenia si frekvencie vývozov zbernej nádoby, čím si poplatník dokáže regulovať poplatok za odpad.

Územie mesta bolo rozdelené na tri časti – na časť individuálnej bytovej výstavby (rodinné domy), na časť kolektívnej bytovej výstavby (bytové domy) a časť územia, kde sa množstvový zber nebude uplatňovať a naďalej ostane zachovaný paušálny systém poplatkov.

Časť – Individuálna bytová výstavba

 V zmysle navrhovaného VZN bola pre každý rodinný dom určená jedna alebo viac zberných nádob o objeme 110 alebo 120 litrov. Počet nádob sa odvíja od počtu osôb obývajúcich rodinný dom, pričom platí, že jedna 110 alebo  120 litrová nádoba pripadá na 6 obyvateľom jedného rodinného domu. Mesto ponúkne obyvateľom rodinných domov možnosť určiť si najneskôr do 31.1.2021 frekvenciu vývozu, pričom je možné si  vybrať z nasledujúcich možností – 1 krát týždenne (52 vývozov ročne), 2 krát mesačne (26 vývozov ročne) a pre osamelo žijúce osoby je možnosť vybrať si frekvenciu 1 krát mesačne ( 12 vývozov ročne).

Upozorňujeme, že je potrebné vybrať si dostatočnú frekvenciu vývozov, pretože nádoba, ktorá bude vyložená mimo frekvencie vývozov, ktorú si poplatník vybral bude mimoriadne spoplatnená a dovyrubená dvojnásobnou sadzbou, čo v konečnom dôsledku bude znamenať zvýšenie poplatku pre poplatníka.  V prípade, že si poplatník do 31.01.2021 nezvolí frekvenciu vývozov, táto bude určená mestom

Časť – Kolektívna bytová výstavba

V zmysle navrhovaného VZN boli pre bytové domy určené stojiská, kam môžu obyvatelia bytových domov svoj odpad ukladať. VZN predpokladá uzamknutie týchto stojísk a teda obyvateľ mesta bude môcť využívať len to stojisko, ktoré mu bolo pridelené, a to bez možnosti ukladať zmesový komunálny odpad do iných stojísk. Pre každé stojisko bola mestom, resp. zberovou spoločnosťou určená frekvencia vývozu. Obyvateľom bytových domov mesto umožní vybrať si veľkosť nádoby do ktorej budú môcť ukladať komunálny odpad. „Bytovkári“ si do 31.01.2021 môžu vybrať 240 litrovú nádobu, 480 litrovú nádobu (2×240 l), 660 litrovú nádobu, 720 litrovú nádobu (3x 240 l), 1 320 litrovú zbernú nádobu (2 x 660 l), 1980 litrovú zbernú nádobu (3x  660 l), 2640 l zbernú nádobu (4 x 660 l), 1100 litrovú nádobu, 2200 litrovú nádobu (2x 1100 l) a 3300 litrovú nádobu (3 x 1100 l). Pre určenie veľkosti nádoby je potrebný súhlas všetkých obyvateľov pripadajúcich na konkrétne stojisko. V prípade, že sa obyvatelia nedohodnú, veľkosť nádoby určí mesto. Aj v tomto prípade upozorňujeme na dôležitosť správneho výberu veľkosti nádoby, pretože odpad umiestnený mimo nádoby, alebo nebodaj v nádobe určenej na separovaný odpad bude spoplatnený dvojnásobnou sadzbou, čo v konečnom dôsledku opäť obyvateľom zvýši cenu za vývoz komunálneho odpadu. Obyvateľom bytoviek odporúčame riadiť sa pravidlom, že na jedného obyvateľa a jeden vývoz pripadá cca. 9,66 litrov v zbernej nádobe. Poplatok na jedného obyvateľa bude závisieť od celkového množstva obyvateľov pripadajúcich na jedno stojisko. Zoznam stojísk je uvedený v navrhovanom VZN.

V časti, kde sa nebude uplatňovať systém množstvového zberu, bude ponechaný doterajší systém paušálnych poplatkov, avšak mesto týmto obyvateľom upraví veľkosť nádob tak, aby na jeden byt, alebo dom nezapojený do množstvovému zberu pripadala jedna 110 alebo 120 litrová nádoba. Mesto taktiež upraví frekvenciu vývozov týchto nádob.

 

Čo je cieľom nového systému zberu?

V prvom rade úspora finančných prostriedkov, ktorá spočíva v menšej tvorbe komunálneho odpadu. Je dôležité si uvedomiť, že separovanie vedie k úspore a to hneď z dvoch dôvodov. Separáciou sa jednak znižuje celkové množstvo komunálnych odpadov, ktoré je mesto nútené ukladať na skládku. V súčasnosti mesto za jednu tonu odpadov uložených na skládke odpadov platí poplatok vo výške bez mála 57 EUR za tonu, pričom do tejto sumy nie sú zarátané náklady na manipuláciu a zber odpadu a jeho prepravu na skládku. Za prvých 10 mesiacov tohto roka, obyvatelia mesta Trebišov spolu vyprodukovali  6665 ton odpadu, čo v konečnom dôsledku značí, že sme spoločne vyhodili do odpadkového koša viac ako 378.000 EUR. Predpokladáme, že do konca roka v koši skončí ďalších bez mála 80.000 EUR, a to nechce nikto z nás Pri veľmi nízkej separácii v  meste Trebišov budú tieto náklady v ďalších rokoch výrazne narastať, čo sa zákonite prejaví ďalším zvyšovaním poplatkov pre obyvateľov.

Zvýšením separácie nielen znížime celkové množstvo ton odpadov ukladaných na skládke, ale taktiež si znížime zákonné poplatky, ktoré za takéto uloženie platíme. Čo pre obyvateľov mesta znamená viac vynovených chodníkov a ciest, viac investícií do majetku mesta, viac peňazí pre športovcov, viac peňazí na zveľaďovanie škôl a škôlok, viac peňazí na zveľaďovanie verejných priestranstiev a pod. Správnym separovaním šetríme finančné prostriedky sebe, mestu a v konečnom dôsledku šetríme životné prostredie. Za separovaný odpad sa neplatí!!!

Menej zmesového komunálneho odpadu znamená menej peňazí v odpadkovom koši.

Zdieľaj tento článok
Top