Ste tu
Home > Spravodajstvo > DSA TREBIŠOV VYHLÁSILA VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ŠKOLY

DSA TREBIŠOV VYHLÁSILA VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ŠKOLY

DEUTSCH – SLOWAKISCHE AKADEMIEN, A.S. v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DSA V TREBIŠOVE
Komenského 12, 075 01 Trebišov

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy, • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov, • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
• doklad o absolvovaní 1. atestácie, • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• profesijný životopis
• návrh koncepcie rozvoja školy,
• čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 6. decembra 2017 na adresu:

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.,
Školská 136/5, 977 01 Brezno

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.
Uchádzačov budeme kontaktovať písomne najneskôr 7 dní pred konaním výberového konania.

Redakcia
Redakcia
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top