Ste tu
Home > Spravodajstvo > DOM SMÚTKU SA NACHÁDZA V PREBERACOM KONANÍ

DOM SMÚTKU SA NACHÁDZA V PREBERACOM KONANÍ

Dom smútku, budova ktorá u Trebišovčanov vyvoláva diskusie už dostatočne dlho. Jedným z dôvodov je podľa mnohých prehnaná cena výstavby, tým druhým z dôvodov je neustále odkladanie ukončenia rekonštrukcie a odovzdania stavby. Je to otázka, ktorá trápi našich čitateľov, tak sme sa opýtali za nich.


Občania sa pýtali, kde je pravda

Občanov mesta v otázke rekonštrukcie budovy Domu smútku trápilo viacero otázok. Najhlavnejšou bola tá, ktorá sa pýtala, prečo stavba ešte stále nie je ukončená, aj napriek tomu, že sa jej oficiálne ukončenie už viackrát prekladalo. Ďalšou otázkou bolo penále z omeškania, ktoré sa podľa zmluvy pohybuje vo výške 800 €. Martina Kužmová, referentka pre styk s médiami nám poskytla tieto informácie.


Dom smútku. Fotografia zo dňa 18. marca 2016.
Dom smútku. Fotografia zo dňa 18. marca 2016.

“Stavebné práce na Dome smútku boli ukončené dňa 29. februára 2016. Aktuálne prebieha preberacie konanie, pri ktorom dodávateľ stavby odovzdáva a investor (mesto) preberá nielen stavbu ako celok, ale aj jej technologické časti, akými sú napr. vzduchotechnika, elektroinštalácie, technické zariadenie budov a pod. V prípade potreby je dodávateľ vyzvaný k odstráneniu zistených nedostatkov, ktoré sa môžu pri preberaní stavby objaviť. Celý proces sa končí protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby, ktorý zástupcovia obidvoch strán podpíšu. Tento časový interval sa však už nepočíta do realizácie stavby, stavba sa  kontroluje a preberá. Z uvedeného dôvodu sa dodávateľovi stavby neukladajú sankcie. Ukončenie preberacieho konania Mesto Trebišov predpokladá v priebehu 12. kalendárneho týždňa. (to znamená na prelome marca a apríla 2016, pozn. red.) Po podpísaní protokolu bude možné zo strany mesta požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudačnému konaniu sú potrebné vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií.”

Dom smútku čaká na ukončenie preberacieho konania.
Dom smútku čaká na ukončenie preberacieho konania.

Pevne verím, že tieto informácie zo strany mesta Trebišov občanov túžiacich poznať situáciu okolo Domu smútku dostatočne uspokoja.


Foto: Daniel Fekete


Top