Ste tu
Domov > Spravodajstvo > DSA TREBIŠOV VYHLÁSILA VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ŠKOLY

DSA TREBIŠOV VYHLÁSILA VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ŠKOLY

DEUTSCH – SLOWAKISCHE AKADEMIEN, A.S. v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.

Reklamy

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DSA V TREBIŠOVE
Komenského 12, 075 01 Trebišov

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy, • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov, • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
• doklad o absolvovaní 1. atestácie, • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• profesijný životopis
• návrh koncepcie rozvoja školy,
• čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 6. decembra 2017 na adresu:

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.,
Školská 136/5, 977 01 Brezno

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.
Uchádzačov budeme kontaktovať písomne najneskôr 7 dní pred konaním výberového konania.

Odporuč náš článok svojim priateľom!
Redakcia
Redakcia
Regionálny spravodajský portál TvojTrebišov.sk vznikol 1. februára 2015 ako projekt viacerých študentov, ktorí mali chuť priniesť do trebišovských vôd niečo nové a písať zaujímavé články o svojom meste a jeho širokom okolí. Nájdeš na ňom aktuálne informácie z oblasti krimi, športu, kultúry, fotoreportáží, rozhovorov, či rôzne rubriky a články s pridanou hodnotou.
Top